Anna Przygodzka-Gacek

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, coach ICC, trener umiejętności psychospołecznych

Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami. Prowadzi grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe m.in. dla kobiet i mężczyzn doświadczających siebie w nowej roli rodzicielskiej.
Absolwentka psychologii, specjalizacji klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się w wielu metodach pracy indywidualnej i grupowej m.in.Gestalt, Analiza transakcyjna, praca z grupą metodą warsztatową. Zdobywała doświadczenie w różnych placówkach z zakresu pomocy psychologicznej m.in. Miejskim Punkcie Interwencji Kryzysowej, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Posiada dyplom psychoterapeuty uzyskany w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej).
Od ponad 12 lat aktywnie prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracuje jako trener umiejętności psychospołecznych, także dla biznesu oraz kieruje zespołem trenerów wewnętrznych w dużej międzynarodowej firmie.
Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Aktualnie rozwija swój warsztat pracy w metodzie pracy z parami wg Tavistock Relationships oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu Kernberga.
Swoje działania opiera na Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.
Prowadzi psychoterapię i szkolenia także w języku niemieckim. / Sie führt Psychotherapie und Schulungen auch auf Deutsch.

Agnieszka Wróblewska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, terapeuta par

Na co dzień prowadzi terapię adolescentów, osób dorosłych oraz par w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Pomarańczowe Ja oraz w Poradni Rodzinnej. Ponadto, pracuje z rodzinami zastępczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz cyklicznie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej prowadząc grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz promocję zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskiem Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Staż kliniczny odbyła w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto, doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży: Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio oraz Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni a także jako wolontariusz w fundacji na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi.
Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii, m.in. uczestnicząc w szkoleniu dotyczącym metody pracy z parami wg Tavistock Relationships prowadzonym przez specjalistów z Kliniki Tavistock w Londynie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje cyklicznej superwizji.

Specjalizacje

Oferta

Kontakt

Telefon: 510 062 547

E-mail: a.wroblewska@terapiapoznan.pl

Marta Kucza

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog, pedagog.

Swoją pasję do pracy w dziedzinie psychoterapii, rozpoczęłam od pracy z dziećmi i młodzieżą. Pierwszym wykształceniem, które zdobyłam był tytuł magistra, na kierunku Pedagogika z socjoterapią, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Kolejnym krokiem, na drodze mojego rozwoju, było ukończenie studiów na kierunku Seksuologia, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Przy Polskim Towarzystwie Terapeutycznym, uzyskałam Certyfikat Terapeuty w Problemach Rodzinnych i Małżeńskich.
Aby poszerzać swoje doświadczenie zawodowe podjęłam studia magisterskie, na kierunku Psychologia, ze specjalizacją kliniczną.
Ukończyłam także 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Swoją pracę psychoterapeutyczą poddaję regularnej superwizji, u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Monika Kurosz

Monika Kurosz

Psycholog, Psychoterapeuta Gestalt

Jestem psychologiem, absolwentką uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna), psychoterapeutą Gestalt, w trakcie certyfikacji oraz certyfikowanym coachem ICC i trenerem biznesu. Kształciłam się w wielu metodach pracy indywidualnej i grupowej. Ukończyłam 4 letnie szkolenie na psychoterapeutę w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Szkolę się również w metodzie mindfulness (trening uważności). Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji.
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, świadcząc pomoc psychologiczną i prowadząc procesy psychoterapeutyczne. W swojej pracy z klientem bazuję głównie na założeniach psychoterapii Gestalt. Stosuję również narzędzia do pracy z ciałem i techniki mindfulness. Prowadzę grupy terapeutyczne i warsztaty rozwoju osobistego. Przeprowadzam liczne szkolenia, doradztwa i coachingi dla biznesu.
Doświadczenie zdobywałam odbywając staże kliniczne (m.in na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Gnieźnie). Pracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, świadcząc pomoc psychologiczną opiekunom osób niepełnosprawnych, w Stowarzyszeniu “Psyche soma polis”, gdzie w ramach projektu “Rosnę w siłę” prowadziłam terapię dla młodzieży i przeprowadzam dla niej warsztaty psychologiczne.
Głęboko wierzę w to, że w procesach terapeutycznych uleczający jest kontakt i relacja pomiędzy klientem a terapeutą. Dlatego bardzo ważne jest dla mnie, aby klient czuł się w gabinecie komfortowo, bezpiecznie i w pełni akceptowany. W takich warunkach możliwe jest dotarcie do źródeł trudności, odkrycie swoich wewnętrznych mechanizmów, przepracowanie tego „tu i teraz”, uświadamiając sobie swoje emocje, uczucia i potrzeby. W ten sposób poszerzamy swoją świadomość, odnajdujemy swoje pole wpływu w naszym życiu i przejmujemy za nie odpowiedzialność.
W pracy z parami skupiam się na relacji, jaką tworzą partnerzy. Jest to szansa na przyjrzenie się temu, co nie funkcjonuje w związku, na rozwiązanie sporów i konfliktów oraz odkrycie i wyrażenie swoich wzajemnych potrzeb.
W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych treningach oraz warsztatach rozwojowych i terapeutycznych. W trosce o klienta, swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Monika Moryl

Monika Włodarkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta

W swojej pracy terapeutycznej pomagam pacjentom poznać swój wewnętrzny świat, to, jak budują relacje z innymi i jakie jest znaczenie występujących u nich objawów. Psychoterapia, którą prowadzę opiera się na założeniu istnienia nieświadomych uczuć, pragnień i motywacji ludzkich zachowań.
Zwykle terapia rozpoczyna się od kilku wstępnych konsultacji, po których możemy podjąć decyzję, czy chcemy wspólnie podążać tą drogą. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.
Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z różnego rodzaju kryzysami takimi jak żałoba, rozstanie, rozwód, przeprowadzenie dziecka przez proces rozwodu, przemoc w rodzinie, duża zmiana życiowa powodująca siną reakcję stresową oraz inne kryzysy życiowe. Jeśli trudności z którymi pojawia się pacjent mają swoje źródło w problemach psychicznych przeprowadzą diagnozę oraz adekwatne leczenie. Podejmowane kroki zawsze dokładnie omawiam z pacjentem. Prowadzę terapię wspierającą i psychoedukację oraz leczenie psychoterapeutyczne. W zależności od sytuacji i potrzeb pacjenta proponuję spotkania online lub na żywo w gabinecie psychoterapeutycznym.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie 4 letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Dotychczas pracowałam z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu. Odbyłam również staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa z zachowaniem zasady tajemnicy zawodowej.

In my practice, I help patients understand their inner world, how they build relationships with others and the meaning of their symptoms. The psychotherapy I conduct is based on the assumption of the existence of unconscious feelings, desires and motivations of human behaviour.
In a safe, confidential and therapeutic relationship, patients get to better know their inner world, how they build relationships with others and what are the meanings of their symptoms. Usually, the therapy starts with a few initial consultations and then we can decide if we want to follow this path together. The sessions are once or twice per week.
I work with adults struggling with various types of crises such as grief, breakup, divorce, guiding a child through the divorce process, domestic violence, a major life change causing a severe stress reaction and other life crises. If the patient’s difficulties arise from mental health problems, I carry out a diagnosis and adequate treatment. I always thoroughly discuss and consult the steps I take with the patient. I provide supportive therapy, psychoeducation and psychotherapeutic treatment. Depending on the patient’s situation and needs, I offer online or live meetings in a psychotherapy office.

I graduated in psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznań, followed by 4 years of training at the Krakow Psychodynamic Center (specialist postgraduate training recommended by the Polish Psychological Association).
So far, I have worked with people struggling with addictions and their families at the MONAR Association of Addiction Prevention, Treatment and Therapy Clinics in Poznań. I also completed a clinical internship at the Adult Psychiatry Clinic at the Karol Jonscher Clinical Hospital. I constantly improve my qualifications by participating in numerous training courses, workshops and scientific conferences in the field of psychology and psychotherapy.
I am a member of the Polish Psychodynamic Society. My work is subject to continuous supervision by certified psychotherapists. I comply with the Code of Ethics and Professional Psychology while maintaining the principle of professional secrecy.

agnieszka osuch

Agnieszka Osuch

Psychoterapeutka Gestalt

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i trenerem umiejętności społecznych z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła 4,5 letnie, certyfikowane szkolenie w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych oraz terapię dla par w nurcie Gestalt.
Kilkanaście lat pracowała w międzynarodowej korporacji, co stanowi dla niej bazę do zrozumienia trudności wynikających z wyzwań zawodowych, konfliktów wyrastających ze sprzecznych oczekiwań ról społecznych, poczucia braku satysfakcji z pracy czy wreszcie wypalenia zawodowego. Jako trener prowadzi szkolenia i warsztaty, wspierając uczestników w rozwoju osobistym. Jest konsultantem i doradcą w biznesie.
Pracując w zgodzie z nurtem Gestalt wierzy, że każdy człowiek ma w sobie potencjał umożliwiający mu zaspokajanie własnych potrzeb, samodzielne podejmowanie decyzji oraz kierowanie własnym życiem. Dlatego też istotą jej pracy z Klientem jest poszerzanie jego świadomości – rozpoznawanie myśli, uczuć oraz sygnałów płynących z ciała i wsparcie jego naturalnego potencjału po to, aby mógł żyć jak najbardziej szczęśliwie.
Podstawą jej pracy z Klientem jest autentyczna relacja – stara się być towarzyszem podróży, w trakcie której Klient ma szansę porozmawiać, przyjrzeć się sobie, na nowo poznać siebie po to, by wzmocniony mógł podejmować odpowiedzialne decyzje i zmienić nawyki, które mu już nie służą.
Najważniejszą wartością w pracy z Klientem jest dla niej autentyczność, szacunek, akceptacja i empatia.
Prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych z obszaru m.in zaniżonej samooceny, trudności w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, zaburzeń nastroju, wypalenia zawodowego oraz pomoc psychologiczną m.in w kryzysie, rozwodzie, rozstaniu, po stracie, w żałobie.

Krzysztof Bubnowski

Psychoterapeuta Gestalt, socjolog, coach, trener umiejętności psychospołecznych.

Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, coachem i wieloletnim trenerem rozwoju umiejętności społecznych.
Obecnie prowadzę konsultacje indywidualne, psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię par i rodzin, a także warsztaty rozwojowe, których uczestnikami  są osoby dorosłe. Moja praca podlega stałej superwizji. Zapewniam indywidualne podejście do klienta, holistyczne ujęcie zgłaszanego problemu,  profesjonalizm i dyskrecję. Swoją wiedzę na temat stosunków międzyludzkich zdobyłem w szkole AT – Analizy Transakcyjnej. Jestem absolwentem Studium Terapii Par oraz Studium Treningu i Terapii Grupowej rekomendowanych przez PTP. Prywatnie pasjonuje mnie jazda na motorze oraz psychologia.

Joanna Górka

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych w języku polskim i angielskim.

Pracując w zgodzie z podejściem Gestalt, swoją pracę terapeutyczną opieram na autentycznym kontakcie, który jest dla mnie podstawą budowania relacji. Staram się być towarzyszem w podróży, w której Klient ma szansę zostać wysłuchany, przyjrzeć się swojemu sposobowi wchodzenia w relacje, nazwać to co trudne i nienazwane, po to, aby mógł podejmować odpowiedzialne decyzje i zmienić te sposoby funkcjonowania, które już mu nie służą. Z ogromną ciekawością i uważnością podchodzę do wyjątkowego spotkania w “tu i teraz”, w którym nie doradzam, ale towarzyszę klientom w poszerzaniu własnej świadomości i osiągnięcia założonych celów terapii. Przyjmuję holistyczne podejście zakładające, że jesteśmy całością wraz ze swoim ciałem, umysłem, duchowością i emocjami. W swojej pracy wykorzystuję także elementy innych podejść terapeutycznych, m.in. III fali nurtu poznawczo-behawioralnego czy techniki uważności, w zależności od potrzeb klienta/ki.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując, m.in. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych. Kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowo-dydaktycznej oraz w korporacjach, pomaga mi w zrozumieniu trudności związanych z wyzwaniami zawodowymi.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, doświadczają trudności w relacjach czy dolegliwości psychosomatycznych, znalazły się w sytuacji kryzysowej czy dążą do podniesienia jakości swojego życia poprzez poszerzenie własnej świadomości.

Ania Łukaszewska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnościami „Psychoterapia zaburzeń psychicznych” oraz „Seksuologia kliniczna”. Obecnie jestem na końcowym etapie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, którego głównym obszarem zainteresowania jest więź między pacjentem a psychoterapeutą. Wykorzystywana teoria bazuje na dorobku psychoanalizy oraz założeniu o istnieniu nieświadomości i jej wpływu na ludzkie życie.

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu oraz praktyce prywatnej. Ponadto współpracowałam z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

Zapraszam osoby w kryzysie, zmagające się z poczuciem braku satysfakcji i niezadowolenia z życia, samotnością, jak i trudnościami w bliskich relacjach interpersonalnych. Pracuję z konsekwencjami występowania zaburzeń osobowości i nerwic charakteru przyczyniających się do poczucia cierpienia u pacjentów. Oferuję pomoc osobom pragnącym zgłębienia swoich wewnętrznych motywacji oraz przywrócenia poczucia kontroli w życiu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u kadry szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Ewelina Jander

Pedagog i psychoterapeutka Gestalt

Jest pedagogiem oraz psychoterapeutką Gestalt. Całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, uzyskując certyfikat psychoterapeuty Gestalt. Podstawą jej pracy jest dialog, uważność i wspólne z uczestnikiem terapii dążenie do rozwoju świadomości. Psychoterapia Gestalt jest jej bliska szczególnie ze względu na jej całościowe podejście do człowieka. Zatem zwracając również uwagę na funkcjonowanie ciała, pozwala na dotarcie i skontaktowanie się jej uczestnikowi z głębokimi uczuciami, wypartymi aspektami siebie, a co za tym idzie, na odzyskanie energii życiowej i wpływu na własne życie.
Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobyła prowadząc gabinet prywatny, a także współpracując z poradnią zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz doskonaleniu na warsztatach i kursach dla psychoterapeutów. Jest w trakcie trzyletniego kursu certyfikującego z Somatic Experiencing, metody zajmującej
się leczeniem objawów traumy i łagodzenia skutków wynikających z jej doświadczenia. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które:

  • doświadczają obniżenie nastroju, braku energii,
  • szukają sensu życia,
  • przeżywają żałobę,
  • borykają się ze stresem, napięciem,
  • doświadczają lęku,
  • mają problemy w relacjach,
  • doświadczają uporczywych objawów psychosomatycznych.

Ewelina Jander współpracuje z ośrodkiem, ale nie jest członkiem zespołu

Barbara Sowińska

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych

Psycholog młodzieży od 12 r.ż. oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz krótkoterminowe wsparcie psychologiczne w nurcie terapii integracyjnej (ACT, CBT, Gestalt, terapia systemowa). Pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB MERITO, ucząc studentów psychologii i pedagogiki. Prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla medyków, dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników. W swojej pracy skupia się na technikach uważnościowych, wizualizacyjnych, podejściu opartym na współczuciu i akceptacji, treningu asertywności, uważności, regulacji emocji oraz perspektywie neurobiologicznej, klinicznej i społecznokulturowej. Pracuje również z młodzieżą neuroróżnorodną (spektrum autyzmu, ADHD, ADD). Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, pracowała w ośrodku zdrowia psychicznego dla młodzieży w Gdańsku oraz w punkcie opieki dziennej dzieci i młodzieży w projekcie UNICEF i MOPS w Sopocie. Pracowała również w zespole medycznym, prowadząc psychoterapię indywidualną dla pacjentów szpitala rehabilitacyjnego z oddziałów kardiologicznego oraz neurologicznego. Jako ratownik KPP, odbyła miesięczną służbę medyczną w Panamie, prowadziła pracę szpitala polowego oraz dowodziła patrolami medycznymi na obstawach medycznych.

Barbara Sowińska współpracuje z ośrodkiem, ale nie jest członkiem zespołu

Kontakt

Telefon: 515 321 007

E-mail: