DATA: | KATEGORIA: rozwój osobisty | TAGI:

Kiedy już uwierzymy w siebie, możemy zaryzykować ciekawość, zdziwienie, spontaniczną rozkosz lub każde doświadczenie, które odsłania ludzkiego ducha”

~ Edward Estlin Cummings

Poczucie własnej wartości

Nie każdy wie, że cecha ta ma swoje silne podwaliny już we wczesnym dzieciństwie, co nie oznacza, że nie mamy na nią wpływu w trakcie życia. Ma ona kluczowe znaczenia dla przetrwania i normalnego, zdrowego funkcjonowania każdej osoby. A. Maslow uważał poczucie własnej wartości za jedną z podstawowych motywacji i potrzeb człowieka. Twierdził, że potrzebujemy zarówno szacunku od innych ludzi, jak i poczucia szacunku do samych siebie. W przypadku, kiedy te potrzeby nie są spełnione, utrudniony może zostać prawidłowy rozwój i działanie jednostki w społeczeństwie.

Definicja Rosenberga zamieszczona w jego książce Society and the Adolescent Self-Image zakłada, że jest to stosunkowo stabilne przekonanie o ogólnej wartości własnej osoby. Wynika z tego, że jest to cecha stosunkowo trudna do zmiany, jednak nie jest to niemożliwe. Branden (1969) natomiast twierdził, że ​​poczucie własnej wartości składa się z dwóch składników: z wiary w zdolność radzenia sobie z wyzwaniami oraz przekonania o zasługiwaniu na szczęście, miłość i sukces.

Poczucie własnej skuteczności

Albert Bandura, twórca pojęcia poczucia własnej skuteczności definiuje je jako indywidualne przekonanie o zdolności do wpływania na wydarzenia we własnym życiu (Bandura, 1977, 1994). Różni się ono więc od poczucia własnej wartości, ponieważ to opiera się na wyznawanych wartościach (skupia się bardziej na teraźniejszości) a poczucie osobistej skuteczności opiera się na przeświadczeniu o zdolności do radzenia sobie w przyszłych sytuacjach. Cecha ta sprzyja nie tylko lepszemu samopoczuciu i zajmowaniu korzystniejszej pozycji społecznej, ale także jest pomocna w osiąganiu założonych celów – więcej na temat poczucia własnej skuteczności oraz sposobach kształtowania go napisaliśmy w artykule Co decyduje o tym, że jedne osoby skutecznie wdrażają w życie swoje zamiary a inne wciąż odkładają to na później?

Link: https://www.terapiapoznan.pl/wdrazanie-w-zycie-swoich-zamiarow/

Pewność siebie

Istnieje wiele różnych definicji pewności siebie, dlatego w profesjonalnej psychologii pojęcie to stosuje się rzadko z powodu niejednoznaczności jego znaczenia. Bénabou i Tirole (2002) definiują je jako wiarę w siebie, inne źródła jako zaufanie do własnych kompetencji, zdolności i osądów czy też przekonanie, że jednostka może z sukcesem stawić czoła wyzwaniom życia codziennego. Często jest opisywana jako czynnik istotny do osiągania sukcesów w życiu społecznym i zawodowym a nawet jako składnik szczęścia. Można więc uznać, że definicje pewności siebie nawiązują nieco do pojęć poczucia własnej wartości oraz poczucia własnej skuteczności – w zależności od autora i publikacji, można rozumieć je szeroko i wielorako.

Najzdrowszą pewnością siebie jest ta polegająca na rzeczywistym, adekwatnym i stabilnym obrazie siebie. Tak zakorzeniona pewność siebie jest prawdziwa i nie stanowi dla osoby rodzaju „klapki na oczy”, która utrudniałaby dostrzeganie własnych niedoskonałości. Osoba posiadająca silne poczucie własnej wartości może bowiem bez lęku zauważyć rysy na własnym wizerunku, ponieważ wie, że całokształt pozytywny i możliwy do zaakceptowania przez siebie samego i innych ludzi. Takie osobie łatwiej jest dokonywać wyborów, podejmować ryzyko, doceniać własne sukcesy, osiągać cele i znosić niepowodzenia a także budować satysfakcjonujące relacje z innymi. Osoby te są również dużo mniej zależne od oceny i opinii innych a w bliskich relacjach mają mniejszą potrzebę uzyskiwania komplementów i innych sposobów potwierdzania własnej wartości i atrakcyjności, niż osoby o niskiej pewności siebie.

Praca nad pozytywną zmianą

Podczas sesji z psychoterapeutą możliwa jest praca nad wieloma czynnikami przyczyniającymi się do posiadania negatywnego obrazu siebie i jego konsekwencji. Podczas terapii możliwe jest stworzenie warunków do pracy takiej jak wzmacnianie samoakceptacji i pozytywnego myślenia o sobie, wiary we własne możliwości i asertywności. Możemy uczyć się radzenia sobie z porażkami czy opinią otoczenia a także odwagi do swobodnego wyrażania swoich myśli i potrzeb. W naszym Ośrodku prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową a także warsztaty rozwoju osobistego, podczas których można podjąć kroki ku takim zmianom:

Agata Przybylska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studentka dietetyki w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego.

Główne zainteresowania: psychologia kliniczna, psychodietetyka, psychologia osiągania celów, zaburzenia odżywiania.

Literatura:

  • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
  • McKay, M., Fanning, P. (2004). Poczucie własnej wartości. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  • Rosenberg, M., Society and the Adolescent Self-Image. Revised edition. Middletown, 1989.